Vinodol - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Vinodol

OKRES NITRA > Vinodol
Cintorín
Spustnutý cintorín sa nachádza v zadnej časti obecného cintorína, v katastri miestnej časti Dolný Vinodol. Rozloha cintorínu je 399 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. Mimo Horného a Dolného Vinodolu sa tu pochovalo aj niekoľko židov z obce Černík. Zachovaných je málo náhrobných kameňov. Tie sa nachádzajú zhodené z mierného svahu v okraji severnej časti cintorínu. Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť kresťanského cintorínu sa nedá jednoznačne určiť židovský pôvod všetkých zvyškov a podstavcov umiestnených na parcele. O cintorín sa plánuje starať miestne občianske združenie.
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
Desolated cemetery is located at the rear part of the cemetery, the local cadastre part Dolny Vinodol. The area of the cemetery is 399 m2 and is owned by UZŽNO. Apart from Horný and Dolný Vinodol, several Jews from the village of Černík were also buried here. Just few tombstones have been preserved. These are located dropped from a slight slope at the edge of the northern part of the cemetery. Due to the immediate vicinity of the Christian cemetery, it is not possible to unambiguously determine the Jewish origin of all the remains and pedestals located on the plot. The local association is planning to take care of the cemetery.
The cemetery is freely accessible.

Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah